Səhih Hədislər - Ömər bin əl-Xəttab Radiyallahu Anh

Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurdu: "Allahın yolunda (CİHAD'da) bir saat ayaqda dayanmaq, qədr gecəsini Hacərül-Əsvədin yanında ibadətlə keçirməkdən daha xeyirlidir!" İbni Hibban, Beyhaki, Tərgib və Tərhib 3/94

بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَبَعْدُ

 


 Fil hadisəsindən 13 il sonra miladi 584-ci ildə Məkkədə doğuldu. Atası Hattab, anası Əbu Cəhlin bacısı Hanseme binti Hişamın. Qureyş qəbiləsinin irəli gelenlerindendir. Baba tərəfindən nəsəbi Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) ilə Kab bin Lüey'de birləşir.

 

Ömər (ra) 'da, Əbu Bəkir kimi Rəsulu Əkrəm (sallallahu aleyhi və səlləm) ' in qayın atası və ikinci xəlifəsidir. Cəsarəti, qəhrəmanlığı, ədaləti və dirayetiyle dünyaya nam salmışdır. Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) tərəfindən haqq ilə qərbli bir-birindən ayırd edən mənasına gələn ' Faruk ' ləqəbi ilə lakaplandırıldı. Ömər (ra) 'ın haqq dini seçməsiylə müsəlmanların sayı 40-ı tapdı və o gün müsəlmanlar çölə çıxaraq İslamiyetlerini elan etdilər. Abdullah ibni Məsud (ra) :

"Ömər müsəlman olduğundan bəri həmişə izzətli tapmışıq" deməkdədir.

Buxari 3615

Müsəlmanlığını ilk ortaya vuran adam də, 'Emiru'l-Möminin' deyə vasıflanan ilk xəlifə də Ömər (ra) 'dır.

Heysemi Mecmau'z Evlilik 9/61, 63

Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) , Ömər müsəlman olmadan əvvəl:

"Allahım! Əbu Cəhil və Ömər bin əl-Hattab'dan sənə ən sevimli olanı ilə İslamı əziz et! " Deyə dua etmişdir.

Tirmizi 3926, Heysemi 9/61

Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) daha həyatda ikən bir çox dəfələr onun Cənnətliklər olduğu müjdəsini vermişdir.

Buxari 3439, 3449

Özü Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) 'e Əbu Bəkrdən sonra insanların ən sevimlisi idi.

İbni Macə 102

Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) belə buyurdu:

"Allah, haqqı Ömərin dilində və ürəyində etmişdir."

İbni Macə 108, Tirmizi 3927

Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) bu sözü ilə onun Allah qatındakı dəyərinə işarə etmişdir. Hər nə vaxt bir hadisə olmuş və xalq onun haqqında ixtilaf etmişsə Allah-u Təala o hadisədə Ömərin bəyan etdiyi görüşə uyğun ayə nazil etmişdir.

Tirmizi 3927

Bunlardan bəzilərini zikr edək:

1 ) Ömər (ra) :

"Ya Rasulallah! Məqamı İbrahimi namazgah əldə etsəniz "demiş, Allah (Azzə və Cəllə) :

"... Məqamı İbrahimdən bir namazgah əldə edin." Bəqərə 125. ayəsini nazil etdi.

Tirmizi 3927

2 ) Ömer'ul-Faruk (ra) :

'' Ya Rasulallah! Emretsen də yoldaşların pərdə gerisində olsalar. Çünki onlarla yaxşı kəslər də danışa, pislər də '' demiş, sonra Allah (Azzə və Cəllə) :

"... (Nəbinin) zövcələrindən bir şey istədiyinizdə pərdə gerisindən istəyin. Bu həm sizin qəlbinizə, həm də onların ürəklərinə daha təmiz bir davranışdır ... " Əhzab 53. ayəsi nazil olmuşdur.

Buxari 490, Müslim 2399/24

3 ) Bədir döyüşündə müsəlmanlar 70 kafiri əsir götürmüşdülər. Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) onlar haqqında ediləcək emal dair sahabesiyle müşavirə etdi. Ömər (ra) öldürülmək, digər səhabələr fidyə qarşılığı sərbəst buraxılmaları fikirini irəli sürdülər. Nəticədə sərbəst buraxıldılar. Bunun üzərinə Allah (Azzə və Cəllə) :

"Yer üzündə ağır basıncaya qədər heç bir Nəbiyə əsirləri yaraşmaz. Siz müvəqqəti dünya malını istəyirsiniz, Allah isə axirəti istəyir ... Allah tərəfindən əvvəldən verilmiş bir hökm olmasaydı aldığınız fidyə müqabilində sizə böyük bir əzab toxunardı. " Ənfal 67, 68. ayələri nazil oldu.

Müslim 2399/24

4 ) Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) 'in xanımlarının ikisindən qaynaqlanan bir qısqanclıq səbəbiylə bəzi tatsızlıklar olmuş və bu hadisələr səbəbiylə, Təhrim surəsinin ilk ayələri enmişdi. Ömər (ra) onlara bu məsələ üçün hirslənib:

"Əgər Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) sizi boşarsa yerinizə Rəbbinin sizdən daha hayırlılarını verməsi ümid edilir" demiş, sonra Allah (Azzə və Cəllə) :

"Əgər o sizi boşarsa Rəbbi ona sizdən daha yaxşı, özünü Allaha verən, inanan, stabilliklə itaət edən, tövbə edən, ibadət edən, oruc tutan dul qadınlar və bakirə qızlar verə bilər." Təhrim 5. ayələri nazil oldu.

Buxari 490

5 ) Münafiqlərin lideri Abdullah min Ubeyy bin Selul vəfat etdiyində, qiymətli bir səhabə olan oğlu Abdullah (ra) atasının kəfəni olmaq üzrə Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) 'in köynəyini istədi və atasına cənazə namazı qılmasını tələb etdi.Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) köynəyini verdi, namaz üçün davrandığında isə Ömər (ra) buna razı olmayaraq:

- "Allah səni münafiqlərə namaz qılmaqdan nəhy etdiyi halda ona namaz mı kılacaksınız?" Dedi.

Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) :

- "Allah məni bu barədə sərbəst buraxdı. Mən istiğfarımı yetmiş səfərin üzərinə çıxaracağam " dedi və cənazə namazını qıldırdı.

Əziz və Cəlil olan Allah da:

"Onlardan ölən heç bir kəsə namaz qılma və onun qəbiri başında da durma! Onlar Allah və Rəsulunu inkar etdilər və fasiq olaraq öldülər. " Tövbə 84. ayəsini endirdi.

Müslim 2400/25, Buxari 4409

Bunun kimi ayələri İbni Həcər on beş, Suyuti yirmibir'e çıxarmaqdadır.

Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) Ömər (ra) 'ı müxtəlif cəhətləri tərifləmiş və fəzilətini bildirmişdir:

1 ) Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) belə buyurdu:

"Bir dəfə Mən yatarkən süd içdim. O qədər içdim ki, indi belə onun kanıklığının tırnaklarımdan sızdığını duyuram. Içdikdən sonra artığımı Ömərə verdim "

səhabələrdən:

-Bunu Nəyə yordun ya Rəsulullah? "Dedilər.

Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) :

- "Elmə yordum" buyuraraq, Ömər (ra) 'ın elmi səviyyəsinə işarə etmişdir.

Buxari 3440, Müslim 2391/16

2 ) Yenə Nəbi (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) bir dəfə belə buyurdu:

"İsrail oğullarının içində elə kəslər var idi ki, Nəbilər dərəcəsində olmadıqları halda özlərinə ilham olunurdu. Əgər ümmətim içində də bunlardan bir kimsə olarsa şübhəsiz ki o Ömər. "

Buxari 3445, Müslim 2398/23

3 ) Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) bir yuxusunu belə izah etmişdir:

"Mənə yuxuda bəzi insanlar ərz olundu. Üzərlərində köynəklər var idi. Köynəklər kiminin məməsinə, kiminin isə bundan daha az yerinə çatırdı. Ömərin üzərində isə (ətəklərini) yerdə sürüdüğü bir köynək var idi. "

səhabələrdən:

-Bunu Necə şərh etdin? dedilər.

Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) :

- "Din ilə şərh etdim" buyurdu.

Buxari 3447, Müslim 2390/15

4 ) Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) belə buyurdu:

"Əgər məndən sonra Nəbi olsaydı, o, şübhəsiz Ömər olardı."

Tirmizi 3931

Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) bu sözü ilə Ömər (ra) 'ın fəzilətini, elmini və dirayetini izhar etmişdir.

5 ) Yenə Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) , Ömər (ra) 'a xitab olaraq:

"Ey Ömər! Nəfsim əlində olan Allaha and içirəm ki, sən bir yolda gedərkən şeytan səninlə əsla qarşılaşmaz, o şübhəsiz sənin yolundan başqa bir yola yönəlib gedər " buyuraraq insan və cin şeytanlarının ondan qaçdığını bildirmişdir.

Buxari 3442, Müslim 2396/22, Tirmizi 3935, 3936

Ömər (ra) , mal varlığının yarısını Allah üçün sədəqə çəkinməyəcək qədər comərd bir insan idi. Oğlu Abdullah (radıyallahu anhumə) onun üçün belə deməkdədir:

"Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) istisna olmaqla, Ömərin dərəcəsində gözəl xasiyyətli heç bir kimsəni qətiyyən görmədim. Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) 'in vəfatından Ömərin həyatının sona çatmasına qədər Ömər (ra)insanların ən ciddisi və ən cömerdiydi. "

Buxari 3444, Əbu Davud 1678, Tirmizi 3919

Ömər (ra) 'a Xeybər qənimətlərindən çox qiymətli bir ərazi düşmüşdü. O, bu ərazini Nəbi (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) ilə müşavirə etdi və oranı; mülkiyyətinin satılamayacağını, hədiyyə edilə bilməyəcəyini və miras olaraq paylaşılamayacağını ifadə edərək məhsulunun kasıblara, yaxın qohumlara, kölələrə, Allah yolunda cihad edənlərə, yolda qalmışlara və sərnişinlərə təsis edilməsi üzrə həsr etdi.

Buxari 2579, Müslim 1632/15

Ömər (ra) , Nəbi (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) 'in:

"Qiyamət günü bütün nəsəb və səbəblər qopmuş olacaq. Yalnız mənim nesebim və sebebim kəsilməz. "

Heysemi 4/27

Bu hədis səbəbiylə Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) ilə nesepçe bağ qurmaq üçün Əli bin Əbi Talib (ra) 'ın qızı Ümmü Gülsüm ilə nikahlanmıştır.

Səhabələr Ömər (ra) 'dan çox çəkinirlər, bir o qədər də sevərlər və hörmət göstərərdilər. Əli (ra) :

"Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) və Əbu Bəkrdən sonra insanların ən xeyirlisi Ömər" deməkdədir.

İbni Macə 106

Yenə Ali (ra) , Ömər (ra) vəfat etdiyində onun üçün görmədikləri:

"Etdiyin işlərin benzeriyle Allaha qovuşmaq istədiyim səndən daha sevimli birini arxanda buraxmadın. Allaha and içirəm ki, mən Allahın şübhəsiz səni iki dostunla birlikdə bulunduracağını qüvvətlə zənn edirəm ... "demişdir.

Buxari 3443, Müslim 2389/14

Özündən 537 hədis rəvayət edilən Ömər (ra) 'ın xilafəti 10 il 6 ay 15 gün davam etdi. Ömər (ra) 'ın zamanında Şam, İordaniya, İraq, Qərb Trablus, Ermənistan, Qüds və Misir İslam torpaqlarına daxil edildi və insanların lehinə İslam hökmləri bənzəri vaki olmayacaq şəkildə kararlaştı. Bunlara paralel olaraq qənimət və sərvət də çoxaldı.

Cevamiu's-Sire 258, 335

Ömər (ra) hicri 23. ilin Zilhiccə ayının 26. günü səhər namazında ikən Mugire min Şu'be (ra) 'ın İranlı Atəşpərəst köləsi tərəfindən xəncərləndi. Bu kölə səfləri yara yara qaçarkən on üç adamı daha hançerledi və bunlardan yeddisi öldü. Kafir kölə tutulunca intihar edərək özünü öldürdü.

Ömər (ra) səhər namazını Əbdürrəhman ibn Əvf (ra) 'a kıldırttı, namazın sonunda evinə daşındı. Yaraları müalicəyə başlanınca əvvəl nebiz, sonra süd içirildi, hər ikisi də yaralı olan qarnından çölə çıxdı. Bu əsnada oğlu Abdullah (ra) 'a borclarını hesaplattırdı.

Bir dövlət başçısı olan Ömər (ra) 'ın borclarının məbləği 80.000 idi! Borclarının ödənməsini vəsiyyət etdi. Aişə (ra)anamızdan xəbər gönderterek iki yoldaşının yanına basdırılmaq üçün icazə istədi. Aişə (ra) anamız isə:

"Mən buranı özüm üçün düşünürdüm amma bu gün Öməri öz nəfsimə seçim edirəm" deyərək icazə verdi. Özündən sonrakı xəlifəni təyin etməsi tələb edilib bundan imtina etdi və xəlifə təyini üçün 6 nəfərlik bir heyət təyin etdi.

Onlar Əli, Osman, Zübeyr, Talha, Sad bin Əbi Vəqqas və Əbdürrəhman bin Avf (radıyallahu anhu) idi. Qiyabi yeni xəlifəyə nəsihət etdi və qüvvətli rəvayətə görə 63 yaşında vəfat etdi.

Buxari 3460

Allah ondan razı olsun və bizi özünə qonşu etsin.

 

سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

top