Səhih Hədislər - Osman ibn Affan Radiyallahu Anh

Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurdu: "Allahın yolunda (CİHAD'da) bir saat ayaqda dayanmaq, qədr gecəsini Hacərül-Əsvədin yanında ibadətlə keçirməkdən daha xeyirlidir!" İbni Hibban, Beyhaki, Tərgib və Tərhib 3/94

بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَبَعْدُ

 


Atası Affan, babası Əbul-As'dır. Anası Erva binti Kureyzi olub müsəlman olanlardandır. Ləqəbi isə Əbu Amrdır. Hicrətdən 47 il əvvəl miladi 577-ci ildə dünyaya gəlmişdir. Əbu Bəkir (ra) 'ın təşviqi müsəlman olmuşdur.

İman edən kişilərin dördüncüsüdür Zeyd, Əli, Əbu Bəkir və Osman. Beşinci atası Abdi Menaf'ta Rəsulu Əkrəm (sallallahu aleyhi və səlləm) ilə nəsəb birləşir. Özü Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) 'in üçüncü xəlifəsi, kürəkəni və Əbu Bəkir ilə Ömərdən sonra ümmətin ən üstün simasıdır.

Rəsulu Əkrəm (sallallahu aleyhi və səlləm) 'in qızı Rukayye (ra) ilə evlənmiş, ailəsi ilə əvvəl Həbəşistana, sonra da oradan Mədinəyə hicrət etmişdir. Bədir döyüşü əsnasında xanımı Rukayye (ra) xəstə olduğu üçün Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) tərəfindən bu döyüşə qatılanların savabı və qənimət payı ilə vəd olunaraq Mədinədə buraxılmış, ordu savaştayken Rukayye (ra) vəfat etmiş və döyüş dönüşündə Rəsulullah (Sallallahu aleyhi və Səlləm) , digər qızı Ümmü Gülsüm (ra) 'yı Osman (ra) ' a nikahlamıştır.

Buna görə özünə Zu'n-Nureyn iki nur sahibi ləqəbi verilmişdir. Osman (ra) bu döyüş xaric digər döyüşlərə qatılmışdır.Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) tərəfindən bir çox dəfə Cənnətliklər olduğu üzrə müjdələnmişdir.

Elmi, əməli, cihadı və malının çoxluğu birlikdə İslam uğrunda böyük maddi fədakarlığı və bənzəri bir çox üstünlükləri ilə üstün bir şəxsiyyətə və mövqeyə sahib idi. Etdiyi ən əhəmiyyətli işlərdən biri Quranı çoxaldaraq İslam ölkələrinin saylı şəhərlərinə bir ədəd göndermesinin.

Buxari 3456

Osman (ra) hayasıyla nam etmişdi. Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) bir gün Aişə (ra) anamızın evində iki baldırını açmış uzanır olduğu halda yanına əvvəl Əbu Bəkir (ra) , bir az sonra da Ömər (ra) gəlmiş, onların gəlişi səbəbiylə halında bir dəyişiklik etməmişdir.

Ancaq Osman (ra) yanına girmək üçün icazə istədikdə dərhal qalxıb baldırını örtmüş və onu qarşılamışdır. Buna heyrət edən Aişə (ra) qonaqlar çıxdıqdan sonra bunun səbəbini soruşduqda Nəbi (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) :

- "Özündən mələklərin belə həya etdiyi kimsədən mən həya etməyim mi?" Deyə cavab vermişdir.

Müslim 2401/26, Əhməd 1/74

Osman (ra) sərvətindən İslam uğrunda səxavətlə xərcləyən bəxtiyar zənginlərdəndir.

(Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) və səhabələri Mədinəyə hicrət etdiklərində burada Kuba ətrafındakı Rumə quyusundan başqa şirin su tapılmırdı və insanlar o quyunun suyundan ödənişlə su ala bilirdilər. Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) :

"Kim Rumə quyusunu satın alıb kazdırır və vakfederse cənnətdə o quyudan daha xeyirlisi onundur" buyurmuş, bunun üzərinə Osman (ra) bu quyunu satın alaraq vakfetmiştir.

Buxari 2626, Tirmizi 3945, 3949

(Təbuk Səfəri, qıtlığın şiddətli olduğu bir ilə və yazın ən isti olduğu bir zamana təsadüf etdiyindən bu səfərə 'Çətinlik Səfəri', bu səfər üçün hazırlanan orduya da 'Çətinlik Ordusu' deyilmişdir. Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) :

"Çətinlik Ordusunu kim təchiz, təchiz edərsə onun üçün cənnət vardır" buyurmuş, ardınca Osman (ra) bu ordunu ticarət karvanı olan dəvələrindən 950 dəvə və 50 at ilə təchiz etmiş, ayrıca Nəbi (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) 'in yanına girərək 1.000 dinar pul vermişdir. Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) o pulları əliylə alt-üst edər olduğu halda:

"Bu gündən sonra Osman, nə edirsə etsin, özünə zərər verməz" buyurmuşdur.

Buxari 2626, Tirmizi 3947, 3949

3 ) Məscidi Nəbəvi, insanlara dar gəlməyə başlayınca Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) :

"Kim, filan ailəsinin arsasını cənnətdən daha xeyirlisi qarşılığında satın almaq və məscidə qatmaq istər?" Buyurmuş, ardınca Osman (ra) o torpaq almış və məscidə daxil etmişdir.

Tirmizi 3949, Nəsəi 3590

Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) bir gün bir bostanın içində, bir quyunun başında Əbu Bəkir və Ömər (radıyallahu anhumə) ilə birlikdə oturarkən yanlarına girmək üçün icazə istəyən Osman (ra) üçün:

"Ona giriş üçün icazə ver və özünə isabət edəcək bəla və müsibət qarşılığında onu cənnətlə müjdələ!" Buyuraraq və bir dəfə də bir fitnədən bəhs:

"Osman, o fitnədə məzlum olaraq öldürüləcək," buyuraraq bir möcüzə olmaq üzrə Osman (ra) 'ın bir müsibət nəticəsində şəhid ediləcəyini və Cənnətliklər olduğunu bildirmişdir.

Buxari 3451, Müslim 2403/28, Tirmizi 3953

Osman (ra) səhabələr arasında da sevilir və hörmət duyulurdu. Abdullah ibni Ömər (radıyallahu anhumə) belə deməkdədir:

"Bizlər Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) 'in zamanında səhabədən heç fəzilətdə Əbu Bəkir və Ömər xaric Osman (ra) ' a bərabər tutmazdık. O üçündən sonra digər səhabələri gətirir və onların arasında fəzilət fərqi aramazdık. "

Buxari 3454, Tirmizi 3952

Osman (ra) , səhabələr arasında sözü keçən biri olduğu kimi Məkkə müşrikləri arasında da hörmət edilən biri idi.Hüdeybiyyə müharibəsində Məkkə müşrikləri ilə görüşməsi üçün Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) tərəfindən şərəf və nüfuz sahibi olaraq Osman (ra) göndərilmişdi. Onun dönüşü bir az gecikincə də Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) 1.400 və ya 1.500 səhabəsinə əsla geri dönməmək şərti ilə döyüşmək üzrə söz almış və səhabələr də beyət etmişdir. Nəbi(Sallallahu Əleyhi və Səlləm) ən son olaraq sağ əlini işarə edərək:

"Bu Osmanın əlidir" demiş, onunla sol əli üzərinə vurub:

"İşdə bu Osman üçün bey'attır" buyuraraq onun da bu Rıdvan Beyət-ı səbəbiylə savab əldə etməsini və Fəth surəsi 18. ayədə bəyan edilən Allah 'ın razılığını qazanmasını təmin etmişdir.

Buxari 3456, 3892

Osman (ra) , Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) 'den 146 hədis rəvayət etmişdir.

Cevamiu's-Sire 259

Özündən də uşaqları Ömər, Əbbasın və Səid ilə amcaoğlu Mərvan bin Hakim, İbn Məsud, İbn Ömər, İbn Abbas, İmran bin Husayn, Əbu Hureyrə, Ahnef, Səid Müseyyəb və başqaları rəvayət etmişlər. Ömər (ra) 'ın vəfatı nəticəsində hicri 23-ci ildə xəlifə seçilən Osman (ra) ' ın xilafəti ümumi 11 il 11 ay 20 gün davam etdi.

Cevamiu's-Sire 336

Osman (ra) 'ın dövründə Kipr, Afrika qitəsi, Əfqanıstan, Xorasan, Azərbaycan və Türkistan İslam torpaqlarına qatıldı.Xilafətinin ilk 5 ili əxlaqının yumşaqlığı səbəbiylə problemsiz olaraq davam etdi. Bundan sonra idarədə qohumlarını görevlendirmeye və onların sözünü dinləməyə başladı.

Hətta Ömər (ra) tərəfindən Kufəyə əmr olaraq təyin edilmiş olan Sad bin Əbi Vəqqas (ra) 'ı Kufə valiliyini azledip yerinə ana bir qardaşı Vəlid bin Ukbe'den atamıştır ki, o içkili halda insanlara namaz qılmışdır.

Qohumlarını gözləməsi səbəbiylə insanlar narahatlıq eşitmiş və dedi-qodu etməyə başlamışdılar. Bunlar nəticəsində təhrik və əleyhinə xalqı üsyana təşviq etmə fəaliyyətləri sıxlaşdı. Osman (ra) 'ın narahat olanları razı etmə işləri nəticə verməyə başladığı anda oğurlanan möhürü ilə özündən xəbərsiz olaraq ağzından yazılan bir məktub səbəbiylə iş cığırından çıxdı.

Halifelikten çəkilməsi təkliflərini, Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) 'in:

"Ey Osman! Əgər Allah sənə bir gün bu işi xəlifəliyi verir də, münafiqlər Allahın sənə geydirdiyi bu köynəyi soymağa kalkışırlarsa əsla sən o köynəyi soyma! " Təlimatı səbəbiylə qəbul etməyərək rədd etmişdir.

Evini mühasirə altına alan Misirliləri maneə törətmə cəhdləri boşa çıxmış və bir qisim baği (azğın) tərəfindən evində Quranı Kərim oxuyarkən hicri 35. ili 18 Zilhiccə Cümə günü 80 küsər yaşında ikən şəhid edilmiş və Cənnətül-Bakının dəfn edilmişdir.

Tirmizi 3951, İbni Macə 112

Allah ondan razı olsun və bizi özünə qonşu etsin.

 

 

سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

top