Səhih Hədislər - Əbu Bəkr əs-Siddiq Radiyallahu Anh

Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurdu: "Allahın yolunda (CİHAD'da) bir saat ayaqda dayanmaq, qədr gecəsini Hacərül-Əsvədin yanında ibadətlə keçirməkdən daha xeyirlidir!" İbni Hibban, Beyhaki, Tərgib və Tərhib 3/94

بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَبَعْدُ

 


Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) 'dən 2 il sonra 573-ci ildə Məkkədə dünyaya gəlmişdir. Adı Abdullah, atası Əbu Kuhafe ləqəbli Osmandır. Anası isə, Ümmül-Xeyir ləqəbli Selma'nın. Baba və ana tərəfindən, Ərəb qəbilələri arasındakı müqəddəsliyi, zadəganlıq və ucalığı ilə şanı böyük olan 'Qureyş' qəbiləsindən olub nəsəbi Mürrə min Kâ'b'da Rəsulu Əkrəm (sallallahu aleyhi və səlləm) 'in nesebiyle birləşir.

 

Rəsulullah sallallahu aleyhi və Səlləm'in Nəsəbi:

 

İsmail (Aleyhisselam)’ın soyundan olan Adnan’ın oğlu, Ma’ad’ın oğlu, Nizar’ın oğlu, Mudar’ın oğlu, İlyas’ın oğlu, Mudrike’nin oğlu, Huzeyme’nin oğlu, Kinane’nin oğlu, Nadir’in oğlu, Malik’in oğlu, Fihr’in oğlu, Galip’in oğlu, Lüey’in oğlu, Ka’b’ın oğlu, Mürre’nin oğlu, Kilab’ın oğlu, Kusay’ın oğlu, Abdi Menaf’ın oğlu, Hişam’ın oğlu, Abdulmuttalip’in oğlu, Abdullah’ın oğlu, Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’dir.

 

Buxari 3601

 

Əbu Bəkrin atası Məkkənin şereflilerindendir. Özü ilk müsəlman kişi ikən atası Məkkənin fəthi günü müsəlman olmuşdur. Əbu Bəkir (ra) 'ın atası, anası və ailə fərdləri sahabilik şərəfinə çatmışlar. Bu uca şərəf başqa kimsəyə nəsib olmamışdır.

 

Əbu Bəkir (ra) müsəlman olmadan əvvəl yaşadığı 38 il ərzində içki içməmiş, bütlərə tapmamış, xurafatlardan nifrət etmiş, dürüstlüyü, fəziləti və insanlığı ilə tanınmış bir şəxsiyyət idi. Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) 'in qayın atası və ilk xəlifəsidir. Səfərdə və mukim olarkən Rəsulu Əkrəmin ən sadiq və fədai yoldaşı, ən səmimi müşaviriydi. Yoldaşlığı Quran ilə qeydiyyat edilmişdir. Tövbə 40 Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) vəfat etdiyi xəstəliyində son namazını onun arxasında etmişdir.

 

Nəsəi 785, 786, Tirmizi 359, 360, Əhməd 3/159

 

Əbu Bəkir (ra) səfərdə və Hazarda fərdi məsələlər istisna olmaqla, Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) 'in yanından heç ayrılmazdı. Ən təhlükəli yerdə onun yanıbaşındaydı və yardımçısı idi. Əlindəki sərvətinin hamısını İslam uğrunda xərcləməkdən çəkinməz, bu vəziyyətdə ikən "Ailənə nə buraxdın?" Sualına:

 

- "Allah və Onun Peyğəmbərini buraxdım" deyə cavab verirdi.

 

Tirmizi 3919, Əbu Davud 1678

 

Daha həyatda ikən bir çox dəfə cənnətlə müjdələnmişdir.

 

Buxari 3426, 3434, Müslim 1028/87

 

Sırf müsəlman olduqları üçün işgəncə görən 6 yaxud 7 köləni satın alaraq azadlıqlarına qovuşdurmuşdur ki, Bilal (ra) onlardan biridir. Özün haqqında bir çox Quran ayəsi nazil olmuşdur. Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) 'in ona:

 

"Sən Allahın cəhənnəmdən azatlısısın" buyurmasından sonra azatlı mənasını 'Atik' adını aldı.

 

Tirmizi 3922, Bezzar Keşfu'l-Estar 3/163

 

Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) bir gün özü Əbu Bəkir, Ömər və Osman (radiyallahu anhu) olduğu halda Uhuda çıxmışdı. Bu əsnada dağ onları yellədi. Bunun üzərinə Nəbi (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) :

 

"Ey Uhud, sabit ol! Bil ki sənin üstündə bir Rasul, bir sıddik (çox dürüst) və iki də şəhid var " buyurdu.

 

Buxari 3436

 

Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) Məkkədə ikən İslamın ilk dövrlərində Hicri İsmailə namaz qılır olduğu halda Ukbə bin Əbi Muayt onu ridası ilə boğarken Əbu Bəkir (ra) qurtardı. Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) onun haqqında:

 

"Məni Əbu Bəkrin malının faydalandırdığı qədər heç kimin malı faydalandırmamıştır. Bir dost əldə etmiş olsaydım mütləq Əbu Bəkri hazırlayardıq. Lakin (özünü nəzərdə tutaraq) sahibiniz Halilullah'tır " buyurmuşdur.

 

Buxari 3419, 3438, Tirmizi 3903, Müslim 2383, İbni Macə 93

 

Ammar bin Yasir (ra) onun haqqında:

 

"Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) 'e çatdığımda ilk Müsəlmanlardan olaraq beş kölə Bilal, Zeyd bin Harisə, Amir bin Fuhayre, Ubeyd bin Zeyd, Əbu Fukeyhe, iki qadın Xədicə, Ümmü Eymən və bir də Əbu Bəkrdən başqa kimsə yox idi " demişdir.

 

Buxari 3421

 

Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) bir mövzuda özünə müraciət qadına, yanından ayrılarkən özünə təkrar müraciət etməsini söyləmiş, qadın:

 

-Seni Tapa bilməzsəm nə edim? dəyincə Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) :

 

- "Əbu Bəkirə müraciət et" buyurdu.

 

Buxari 3421, Müslim 2386

 

Yenə Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) belə buyurdu:

 

- "Məndən sonra bu iki şəxsə tabe olun! Əbu Bəkir və Ömərə. "

 

Tirmizi 3904, Mace 97 oğlu

 

Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) ölümüylə nəticələnən xəstəliyində Əbu Bəkir (ra) 'ı imam təyin etmişdir.

 

Başqa bir hədisdə Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) belə buyurdu:

 

"Məsciddə Əbu Bəkrin qapısından başqa bütün qapıları bağlayın."

 

Buxari 3418, Müslim 2382/2

 

Yenə Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) belə buyurdu:

 

"Allah və möminlər Əbu Bəkrdən başqasına razı olmazlar."

 

Müslim 2387/11, Buxari 5708

 

Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) bu sözüylə özündən sonrakı xəlifəyə işarə etmiş.

 

Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) 'e özünə ən sevgili olanın sorulmasına:

 

- "Aişədir." deyə cavab vermiş.

 

Kişilərdən kimdir? deyildiyində:

 

- "Atasının." Yəni Əbu Bəkir (ra) 'dır buyurmuşdur.

 

Buxari 3423

 

Yenə Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) :

 

"Allah məni Rasul olaraq göndərdiyində hamınız məni təkzib etdiniz! Əbu Bəkir isə məni təsdiq etdi, malı və canı ilə mənə yar və köməkçi oldu " deyərək onu təltif etmişdir.

 

Buxari 3422

 

Başqa bir hədisdə Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) :

 

"Əbu Bəkir və Ömər, Nəbi və rəsulların başqa əvvəlki və sonrakılardan cənnət əhlinin orta yaşlılarının əfəndiləridir" buyuraraq onun Allah qatındakı dəyərini bildirmiş, həmçinin Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) onun cənnətə cihad edənlər, sədəqə verənlər və oruc tutanlar qapılarından çağrılacağını xəbər vermişdir.

 

Buxari 3426, Tirmizi 3908, İbn Macə 100

 

Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) 'in İsra və Mirac hadisələrini izah garipseyen Məkkə müşrikləri, bu izah edilənləri Əbu Bəkirə izah:

 

"Məhəmməd söylədisə doğru söyləmişdi." Deyərək onu qeydsiz şərtsiz təsdiq etmişdir.

 

Siretu İbni Hişam 2/51

 

Yenə Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) çobanla danışan qurd ilə kürəyinə minən sahibinə:

 

-'Ben Bunun üçün yaradılmamışam 'deyən öküzün hekayələrini izah səhabələr heyrət etmişlər, bunun üzərinə Nəbi (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) özləri yanında olmadığı halda:

 

- "Mən, Əbu Bəkir və Ömər bu heyvanların belə söylədiyinə inanırıq" deyərək hər halda Əbu Bəkirin özünü təsdiqlədiyini bəyan etmişdir.

 

Buxari 3424, Müslim 2388/13

 

Əbu Bəkir əs-Siddiq (ra) 'ın səhabələr nəzdində də dəyəri makbuldü. İbni Ömər (radıyallahu anhumə) :

 

"Biz Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) 'in zamanında insanlar arasında' Filan falanda, filan fulandan xeyirli 'deyə danışardıq. Nəticədə Əbu Bəkri, sonra Öməri, sonra Osmanı xeyirli tapardı "demişdir.

 

Buxari 3419

 

Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) vəfat edincə Ənsar, Sad bin Ubade'yi xəlifə etməyi danışarkən özü Ömər və Əbu Ubeydə (ra) olduğu halda Əbu Bəkir (ra) yanlarına gəlmiş, onlara xilafətin Qureyşdən olması lazım olduğunu izah etmiş və yanındakı iki adamdan birinə beyət edilməsini istəmişdi. Bunun üzərinə Ömər (ra) :

 

"Xeyr, biz sənə beyət edirik. Çünki sən Seyyidimiz, ən Xeyirlimi və Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) 'e ən sevimli olanımızsın "demişdir.

 

Buxari 3429, Tirmizi 3898

 

Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) 'in vəfat xəbəri gəldiyində insanlar inana bilməmiş, şuurlarını itirmiş və nə edəcəklərini şaşırmışlardı. Hətta Ömər (ra) Allaha and edərək "Məhəmməd ölmədi" deyə qışqırır, Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) 'in öldüyünü söyləyənləri öldürəcəyini qışqırır olduğu bir halda, mətanət sahibi Əbu Bəkir (ra) insanlara bir xütbə irad edərək:

 

"Hər kim Məhəmmədə ibadət edirsinizsə bilsin ki o ölmüşdür və hər kim Allaha ibadət edirsə bilsin ki, Allah ölməz. Allah (Azze və Celle) , Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) haqqında:

 

"Şübhəsiz sən də öləcəksən, onlar da öləcəklər." Zumər 30 və "Məhəmməd ancaq bir rasuldür. Ondan əvvəl daha neçə-neçə rəsullar gəlib keçmişdir. İndi o ölərsə və ya öldürülərsə ökçelerinizin üzərində (geriyə) gerimi dönəcəksiniz? Kim belə etsə, əlbəttə, Allaha heç bir şeylə zərər verə bilməz ... " Al-i İmran 144 buyurdu "deyincə Ömər və xalq təskinlik olmuş, onun vəfatına inanmış və səssizcə ağlamağa başlamışlar.

 

Buxari 3428

 

Zəkatın dindəki yeri, Bəkir (ra) 'ın xilafəti dövründə zəkat verməyənlərlə döyüşməsi və onları öldürüb əsir etməsiylə daha yaxşı aydın olmuşdur. Özündən 142 hədis rəvayət edilən Əbu Bəkir (ra) 'ın xilafəti 2 il 3 ay 8 gün davam etdi.

 

İbni Hazm Cevamiu nin, Sire 259, 335

 

Bu müddət ərzində bilsin edən qəbilələrə və yalançı peyğəmbərlərə qarşı mübarizə edərək hamısını alt etmiş və İslama köhnə möhtərəmliyini qazandırmışdır. İraqı cizyəyə bağladı, İranı İslam torpaqlarına qatdı. Rumlara qarşı vəzifələndirdiyi orduya bu mesajı göndərmişdi: "Siz Allahın döyüşçülərinin, Allah sizə kömək edəcək, kafirləri məğlubiyyətə uğradacaq.

 

Heç bir ordu azlığından ötəri yenilməz, ancaq günahları səbəbiylə məğlub olar. Günahlardan çəkinin, namazlarınıza diqqət edin. "Bu döyüşdə Rumlar 120.000, müsəlmanlar isə 24.000 nəfər idilər. Həqiqətən də müsəlmanlar 3.000 şəhid ilə bu ordunu dizə gətirmişdi.

 

Əbu Bəkir (ra) , Ömər (ra) 'ın döyüşlərdə şəhid olan hafizlərdən endişelenerek etdiyi tövsiyə ilə Zeyd bin Sabit (ra) ı vəzifələndirərək Quran səhifələrini ilk dəfə toplatıp bir araya gətirdi.

 

Qızdırmaya tutularaq yatağa düşdü. Bu xəstəliyi 15 gün davam etdi. Camaata Ömər (ra) 'ı imam təyin etmişdi. Osman (ra) 'a bir vəsiyyət yazdırdı. Bu vəsiyyət özündən sonra xəlifə olaraq Öməri təyin etmişdi. Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) 'in yanına basdırılmaq vəsiyyət edərək hicri 13. ildə Cemaziyelâhir ayının 8-ci günü vəfat etdi.

 

Allah ondan razı olsun və bizi özünə qonşu etsin.

سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

top