Səhih Hədislər - Dəstəmazdan sonra edilən zikr

Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurdu: "Allahın yolunda (CİHAD'da) bir saat ayaqda dayanmaq, qədr gecəsini Hacərül-Əsvədin yanında ibadətlə keçirməkdən daha xeyirlidir!" İbni Hibban, Beyhaki, Tərgib və Tərhib 3/94

بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَبَعْدُ

 

 

Müsəlman qalası

Kitabı edir

 


  [Əşhədu ən lə iləhə illəllahu vahdəhu lə şərikə ləhu va əşhədu ənnə Muhəmmədən abduhu va Rasuluhu]

 
 «Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa məbud yox­dur, O təkdir, Onun şəri­ki yoxdur və şahid­lik edirəm ki, Muhəm­məd Onun qulu və elçisi­dir!»

Muslim, 1/209.


 
  [Allahumməc'alni minə-t-təvvabinə vəc'alni minə-l-mutətahhirin]
 
  «Allahım! Məni tövbə edənlərdən et! Və məni təmiz­lənənlərdən et!»

ət-Tirmizi, 1/78. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», 1/18.


 
  [Subhanəkəllahummə va bihəmdik, əşhədu ən lə iləhə illə əntə, əstəğfirukə va ətubu ileykə]
 
  «Allahım, Sən pak və müqəddəssən! Sənə həmd olsun. Şahidlik edirəm ki, Səndən başqa məbud yox­dur. Səndən bağışlanma diləyir, Sənə tövbə edirəm».

ən-Nəsai «Əməlul-Yəumi vəl-Leyl», səh. 173. Bax: «İrvaul-Ğəlil», 1/135 və 2/94.

 

سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

top