Səhih Hədislər - Dəstəmazdan sonra edilən zikr

Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurdu: "Üç adam var ki, onlara kömək etmək Allahın öz üzərinə aldığı bir haqqdır! Allahın yolunda cihad edən Mücahid. İffətli olmaq istəyiylə evlənən kimsə və öz əvəzini ödəmək istəyiylə yazışma edən kölə." İbni Hibban 4030, Nəsəi 3120, 3218, Tirmizi 1655, İbni Macə 2518

بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَبَعْدُ

 

 

Müsəlman qalası

Kitabı edir

 


[Əşhədu ən lə iləhə illəllahu vahdəhu lə şərikə ləhu va əşhədu ənnə Muhəmmədən abduhu va Rasuluhu]

 «Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa məbud yox­dur, O təkdir, Onun şəri­ki yoxdur və şahid­lik edirəm ki, Muhəm­məd Onun qulu və elçisi­dir!»

Muslim, 1/209.

  [Allahumməc'alni minə-t-təvvabinə vəc'alni minə-l-mutətahhirin]
 
  «Allahım! Məni tövbə edənlərdən et! Və məni təmiz­lənənlərdən et!»

ət-Tirmizi, 1/78. Bax: «Səhihu-t-Tirmizi», 1/18.

  [Subhanəkəllahummə va bihəmdik, əşhədu ən lə iləhə illə əntə, əstəğfirukə va ətubu ileykə]
 
  «Allahım, Sən pak və müqəddəssən! Sənə həmd olsun. Şahidlik edirəm ki, Səndən başqa məbud yox­dur. Səndən bağışlanma diləyir, Sənə tövbə edirəm».

ən-Nəsai «Əməlul-Yəumi vəl-Leyl», səh. 173. Bax: «İrvaul-Ğəlil», 1/135 və 2/94.

سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

top