Səhih Hədislər - Məsih Dəccal

Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurdu: "Üç adam var ki, onlara kömək etmək Allahın öz üzərinə aldığı bir haqqdır! Allahın yolunda cihad edən Mücahid. İffətli olmaq istəyiylə evlənən kimsə və öz əvəzini ödəmək istəyiylə yazışma edən kölə." İbni Hibban 4030, Nəsəi 3120, 3218, Tirmizi 1655, İbni Macə 2518

بِسْمِ اللهِ، اَلْحَمْدُ ِللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَبَعْدُ

 


Tərifi: Dəccal "də-cə-lə" جل) kökündən törəmədir. Yalan söyləmək, bir şeyi bir şeyə qarışdırmaq, gizlətmək, örtmək mənalarına gəlir.

İbni Seyyidih belə demişdir:

"Məsih Dəccal, Yəhudilərdən bir adamdır. Bu ümmətin sonunda ortaya çıxar və haqqı batillə qarışdırıb haqqı gizləməyə çalışır. "

"O, tərəfdarlarıyla yer üzünü qarışdırar" deyilmişdir. Yenə, "küfrünü insanlara gizli tutar" deyilmişdir. Yenə, "O, rəbb olduğunu iddia edər, bundan ötəri yalançılığı ilə ad almışdır" deyilmişdir. Bu mənaların hamısı bir-birinə yaxın mənalardır.

İbni Haləvəyh belə demişdir:

"Əbu Əmrin təfsirindən daha gözəl Dəccalı təfsir edən yoxdur. Əbu Amr belə təfsir edir:

'Dəccal, qarışdırandır, qılıncı Dəcələ etdi yəni qızıl suyuna batırıb yaldızladığı vaxt belə deyilər.' Çoxluğu, dəccalun və dəcacilə şəklində gəlmişdir. "

Əbul-Abbas belə demişdir:

"İnsanlara hadisələri qarışıq göstərməsindən, batili örtüb onu bəzəkli göstərməsindən bu şəkildə adlandırılmışdır. Yenə Allah Rəsulu (sallallahu aleyhi və səlləm) hədislərində onu çox yalançı deyə təsvir etmişdir. "

 

Cəssasə Hədisi

Cəssasə: Saçları və bədənindəki tükləri yerdə sürünəcək dərəcədə çox tüklü bir qadındır.

Əbu Davud 4328

Bu hədis-i şərifi, Fatimə binti Qeys (ra) , Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) 'in ağzından nəql edir. Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) , daha əvvəl Xristian ikən gəlib müsəlman olan səhabə Təmim Ed-Dari (ra) 'dan duyduğu kimi səhabələrinə izah edir. Təmim Ed-Dari, Nəbi (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) 'in daha əvvəl səhabələrinə Dəccal və onun sifətinə dair izah etdiklərinə uyğun bir hadisə izah etmişdi.

Burada Təmim (ra) haqqında şərh verək.

İmam Zəhəbi, Siyər-u Âlâmu'n-Nubəla adlı kitabında belə izah edir:

"Təmim (ra) , Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) 'in səhabəsidir. Künyəsi Əbu Rukiyyə'dir. Nəsəbi, Cuzəymə oğlu Səud oğlu Xaricə oğlu Evs oğlu Təmim Əl-Lihami Əl-Filistinidir. Təmim, İslamın doqquzuncu ilinə yetişmiş və müsəlman olmuşdur.

Nəbi (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) , Dəccal haqqındakı Cəssasə hədisini minbər üzərində ondan nəql etmişdir. Təmim (ra) 'ın bir çox hədisi vardır. Abid və Quranı çox tilavət edən biri idi.

İbni Sad belə demişdir:

"Osman (ra) 'ın qətlindən sonra Şama gedənə qədər Mədinədə qalmışdır." Yenə deyər ki: "Ed-Dâr qəbiləsinin irəli gələn nümayəndələri on adamdır, onlardan biri də Təmimdir."

Məsruq belə izah edir:

"Məkkə əhlindən bir adam mənə belə dedi; Bura qardaşın Temim'in yeridir. Gecə səhərə qədər namaz qıldı. Bu ayəni təkrarlayıb ağlayırdı:

"Yoxsa günah qazananlar onları həyatda olduğu kimi, ölümlərindən sonra da iman gətirib yaxşı işlər görənlərlə eyni tutacağımızı güman edirlər? Nə pis mühakimə yürüdürlər!"

Casiyə 21

Təmim (ra) ın qəbir daşı üzərində "Hicri qırx ilində vəfat etdi" yazısı olduğu deyilər. Nəql etdiyi hədislər on səkkizə yaxındır. O hədislərdən birini, Müslim, Səhihində rəvayət etmişdir.

Zəhəbi Siyər-u Əaləmun-Nubəla 2/442

Amr bin Şurahbil belə izah edir:

"Mühacir qadınların birincilərindən olan Dəhhaq bin Qeysin bacısı Fatimə binti Qeys (ra) ya:

-Mənə, Başqasına isnad etməyəcəyin birbaşa Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) dən duyduğun bir hədisi zikr et, dedim.

Fatimə binti Qeys (ra) :

-İstəyirsənsə Bunu edərəm, dedi.

Mən də:

-Bəli, ed, dedim.

Fatimə binti Qeys (ra) belə izah etdi:

-Qureyş Gənclərinin xeyirlilərindən Muğirenin oğlu məni nigahladı. Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) ilə birlikdə qatıldığı bir cihadda yara aldı. Mən ondan dul qalınca Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) in səhabələrindən bir qrup içində Abdurrahman bin Avf mənə talib oldu. Usamə bin Zeyd də mənə talib oldu.

Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) in:

'Məni sevən Usaməni sevsin!' buyurduğu mənə çatdırılmışdı.

Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) mənimlə danışdığı zaman dedim ki:

-Mənim işim sənin əlindədir, istədiyinə nigahla.

Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) :

-'Ümmü Şərikə get! ' buyurdu. Ümmü Şərik, Ənsardan, Allah yolunda çox infaq edən zəngin bir qadın idi, qonağı çox olardı.

Mən:

-Yaxşı, Gedərəm, dedim.

Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) :

-'Xeyir Getmə! Ümmü Şərik'n qonağı çox olur. Hicabın düşər, paltarın ayaqlarından açılır, xoş qarşılamayacağı yerləri insanların görməsindən qorxuram. Sən əminin oğlu Abdullah bin Ümmü Məktuma get. O Fihr oğullarındandır. Fihr isə Qureyşdir. O adam sənin çıxdığın nəsildəndir ' buyurdu.

Mən də ona getdim. İddetimi doldurunca Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) in münadisinin çağırdığını eşitdim. Qövmün arxasında qadınlar safında idim. Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) namazını bitirdiyi vaxt gülər halda minbərə çıxdı və:

-'Hamı Namaz qıldığı yerdə qalsın! ' buyurdu.

sonra:

-'Sizi  nə Səbəbə topladım bilirsinizmi? deyə soruşdu.

camaat:

-Allah Və Rəsulu daha yaxşı bilir, dedilər.

Bunun üzərinə Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) belə buyurdu:

-'Allah'a And olsun ki, bir sevinc yaxud bir qorxu üzündən toplamadım sizi, ancaq Təmim Ed-Dari, Xristian idi, gəldi beyət edib müsəlman oldu. Mənim sizə Dəccal haqqında İzah etdiklərimə uyğun bir hadisə izah etdi. Təmim Ed-Dari belə izah etdi:

-Təmim, Lahi və cüzam qəbilələrindən otuz adamla dəniz səfərinə çıxmışdı. Dalğalar bir ay ərzində onlarla oynadı. Sonra günəş batmasına yaxın bir zamanda dənizdə bir adaya gəmini yanaşdırdılar. Sandallara minib adaya çıxdılar. Ardınca çox tüklü, hətta ətlərinin çoxluğundan önü hara, arxası hara müəyyən olmayan bir varlığa rast gəldilər.

ona:

-Vay Sənə! Sən də kimsən? deyə soruşdular.

O:

-Mən Cəssasəyəm, dedi.

onlar:

-Cəssasə Nədir? deyə soruşdular.

O varlıq:

-Ey Qövm! Bu monasdırdaki adama gedin! O sizin xəbərinizi şövqlə gözləməkdədir, dedi.

Təmim deyir ki:

-Bizə Adamı söyləyincə onun şeytan olmasından qorxduq. Sürətlicə ona getdik, monastıra girincə bir də baxdıq ki, cüssə baxımından ən böyük insan, əlləri birləşdirilmiş vəziyyətdə boynuna möhkəmcə bağlı, diz qapağı ilə topuqları arasında dəmirlər vardı.

ona:

-Vay Sənə! Sən də kimsən? deyə soruşduq.

O:

-Siz Mənim xəbərimi aldınız. Söyləyin siz kimsiniz? dedi.

onlar:

-Biz Ərəblər, bir dəniz səfərinə çıxmışdıq. Dənizin dalğalı olduğu zamana bərabər gəlmişik. Dalğalar bir ay bizimlə oynadı. Sonra bu, sənin adana gəmini yaxınlaşdırdıq. Sandallara minib adaya çıxdığımızda çox tüklü, hətta tüklərdən önü hara, arxası hara müəyyən olmayan bir varlıqla qarşılaşdıq.

ona:

-Vay Sənə sən kimsən? deyə soruşduq.

O da:

-Mən Cəssasəyəm, dedi.

Biz:

-Cəssasə Nədir? deyə soruşduq.

O varlıq da:

-Monasdırdaki Bu adama gedin, o sizin xəbərləri şövqlə gözləməkdədir, dedi. Sürətlicə sənə gəldik. O varlıqdan qorxduq, onun bir dişi şeytan olmadığından əmin ola bilmədik, dedik.

O:

-Bəysan Xurmalıkqarından xəbər verin, dedi.

Biz:

-Onun Nəyini soruşursan? dedik.

O:

-Xurmalarından Soruşuram, hələ meyvə verir mi? dedi.

Biz:

-Bəli, Dedik.

O:

-Meyvələrinin Kəsilməsi yaxındır, dedi.

sonra:

-Tabəriyə Gölündən xəbər verin, dedi.

Biz:

-Nəyini Soruşursan? dedik.

O:

-Gölde Su var mı? dedi.

Biz:

-Bəli, Suyu çoxdur, dedik.

O:

-Suyun Getməsi yaxınlaşmışdır, dedi.

sonra:

-Zugar bulağından xəbər verin dedi.

Biz:

-Nəyini Soruşursan? dedik.

O:

-Suyu Var mı, əhali o bulağın suyu ilə əkinçilik edirmi? deyə soruşdu.

Biz:

-Bəli, Suyu çoxdur, əhali onunla əkinçilik edir, dedik.

O:

-Ümmilərin Nəbisini xəbər verin, nə etdi? deyə soruşdu.

Biz:

-Məkkədən Çıxdı, Yəsribdə məskən saldı, dedik.

O:

-Ərəblər Onunla döyüşdümü? deyə soruşdu.

Biz:

-Bəli, Dedik.

O:

Onlara nə oldu? deyə soruşdu.

Biz:

-Ona Qarşı gələn ərəblərə üstün olduğunu və Ona itaət etdiklərini xəbər verdik.

O:

-Eləmi oldu? dedi.

Biz:

-Bəli, Dedik.

O:

-Ona itaət etmələri onlar üçün xeyirli olar. Mən özümü sizə xəbər verim:

-Mən Məsihəm (Dəccalam), mənə çıxmağım üçün icazə verilməsi yaxındır. Çıxaram və yer üzündə gəzərəm. Qırx gecədə girmədiyim heç bir diyar buraxmaram. Ancaq Məkkə və Taybə xaric! O iki diyar mənə haramdır! Hər nə zaman onlardan birinə girmək istəsəm, yalın qılınc bir mələk məni qarşılayar və oraya girməyimə mane olar. Oraların hər keçidində qoruyucu mələklər vardır, dedi.

Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) əsasını minbərə vuraraq:

-'Taybə Budur, Taybə budur, Taybə budur. Yəni Mədinə. Diqqət! Mən sizə bunu xəbər verdim mi? ' deyə soruşdu.

insanlar:

-Bəli, Dedilər.

Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) :

-'Təmimin Izah etdikləri, mənim Dəccal və sifəti haqqında İzah etdiklərimə uyğun olması mənim xoşuma gəldi. Diqqət! Dəccal, Şam dənizindədir yaxud Yəmən dənizindədir! Xeyr, əksinə o şərq tərəfindədir, şərq tərəfindədir, şərq tərəfindədir! ' buyurdu və əli ilə şərq tərəfinə işarə etdi.

Fatimə binti Qeys (radiyallahu anha) belə demişdir:

-Mən Bunu, Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) dən əzbərlədim. "

Müslim 2942/119, Əbu Davud 4326, İbn Macə 4074

hədisdə; 'yara aldı, mən ondan dul qaldım' şəklindəki ifadənin mənası, 'Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) ilə birlikdə döyüşərkən yara aldı, öldü və mən bu səbəblə dul qaldım' şəklində deyil. Ancaq 'döyüşdən sonra dönüncə məni boşadı, mən bu səbəblə dul qaldım' şəklindədir.

Beysan; İordaniya çayı deltasında bir diyar adıdır.

Zugar; Şamın şimal tərəflərində bir diyar və bu diyarda olan bir bulaq adıdır. Yəqin adını hələlik Yəhudilərin əlində olan Tövratda keçən 'Sûgar'dan almışdır.

سُبْحاَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

top